Dyrkning

DYRKNING AF KARTOFLER


Dyrkning

Kartoffelarealet i Danmark er støt stigende og ligger i 2022 på ca 60.000 ha kartofler i Danmark. Traditionelt er en stor del af denne produktion på JB1 jorde, hvor størsteparten af kartofler til stivelse og forarbejdning produceres. På de bedre jordtyper dyrkes kartofler med store krav til skindfinish og kvalitet. 

Potentialet

Udbyttepotentialet i kartofler er stort. De sorter der dyrkes til industri og bagekartofler kan i forsøgsparceller nå op på 100 tons. I praksis ser vi sjældent udbytter over 70 tons og et normaludbytte ligger mellem 40-60 tons alt efter hvilken produktion der er tale om. Men hvilke parametre er vigtig ved dyrkning af kartofler?

Sædskifte

Kartofler kræver sædskifte. Til melproduktion kan der accepteres et 3-årigt sædskifte. Til spise, chips mm et 4-årigt sædskifte. Til læggekartofler et 5-årigt sædskifte. Jorden skal være veldrænet, ensartet og fri for sten. Er der sten i jorden er det en fordel at stenstrenglægge forud for kartofler. Til Melkartofler kan en mindre mængde sten i jorden accepteres. Lave arealer er mindre egnede, da det giver for stor risiko for, at kartoflerne ikke kan høstes og eventuelt når at rådne inden optagning.

Læggemateriale

Det er meget vigtigt at de kartofler der lægges i jorden er af god kvalitet, dette er en af de vigtigste forudsætninger for at opretholde et højt udbyttepotentiale. Læggematerialet skal være fri for sygdomme som bakterieråd, virus og ikke mindst cystenematoder. Desuden skal de have været lagret under de rette temperaturer og fugtighedsforhold, så de ikke er fysiologisk ældede. Dette sikres bedst ved at lægge kartofler af en tidlig generation, der har været opbevaret i et isoleret lager med køleanlæg.

Lægning

Omhyggelighed i alle led er nødvendig. Kartofler skal tidligst lægges når jorden er tjenlig og jordtemperaturen er 6-8 grader C og stigende. Omhyggelig bejdsning mod rodfiltsvamp og evt. skadedyr er en selvfølge. Flydende bejdseanlæg på læggeren der giver mulighed for at bejdse med en blanding af kemi og vækststimuleringsmidlerne Crop-Set og Stub-Set har i forsøg vist de bedste resultater. Alt efter anvendelsesformål lægges typisk mellem 35.000 - 80.000 planter pr ha.

Gødskning

Kartofler har et svagt rodnet. Kartofler er derfor en af de afgrøder der betaler bedst for gødningsplacering ved lægning. Under alle omstændigheder er det vigtigt at den rette gødningsmængde er til rådighed på det tidspunkt kartoflerne skal bruge det. eksempelvis skal kartoflerne have optaget 70 procent af kaliumbehovet allerede 3 uger efter fremspiring.  Kartofler har et meget stort Kali behov. Kali har indflydelse på flere ting som tørkefølsomhed, stødmærker, kogefarve mm. Desværre er der en tendens til at der i gødningsplanen ikke altid tages nok højde for kartoflernes store kalibehov. Tilpas tilførsel af øvrige nærringsstoffer er selvfølgelig også vigtig. En forudsætning for en optimal gødningsplan til kartoflerne er, at der tages jordprøver umiddelbart forud for kartoffelafgrøden, så markens indhold af P,K, og Mg kendes.

Ukrudt

Kartofler konkurrerer dårligt mod ukrudt, så det er vigtigt at sikre en effektiv ukrudtsbekæmpelse i kartoflerne. En effektiv ukrudtsbekæmpelse kan både være af kemisk og mekanisk karakter. Visse ukrudtsarter skal dog være bekæmpet i sædskiftet inden der kommer kartofler. Kvik er langt billigere og mere effektivt at bekæmpe forud for kartoffelafgrøden. Øvrig rodukrudt som gråbynke, tidsler, svinemælk mm. bør ligeledes være bekæmpet inden der kommer kartofler i marken.

Sygdomme

En god beskyttelse mod især kartoffelskimmel er en selvfølge. men kræver en velgennemtænkt plan, så de midler der er til rådighed anvendes på det rette tidspunkt. Hold også øje med øvrige sygdomstegn som bladplet, bakteriesygdomme og angreb af cystenematoder, der kan afhjælpes med rettidig indsats.

Nedvisning

Kartofler der skal lagres nedvisnes når de har nået den rette størrelse eller tørstofniveau. Dette afhænger selvfølgelig af anvendelsesformålet. Generelt er det vigtigt at kartoflerne først nedvisnes når en naturlig afmodning af planten er i gang, da det ellers kan være vanskeligt at standse plantens vækst. Der er ganske få godkendte kemiske nedvisningsmidler i Danmark, så der arbejdes også med forskellige alternative muligheder. Det være sig i form af el, gas og mekanik, men tal med din konsulent om hvilken metode der er bedst i dit tilfælde. 

Optagning og lagring 

Optagning skal foregå i tørt vejr og kartofler der skal lagres, skal straks tørres. En god regel er, at kartoflerne skal være tørre inden der er gået 24 timer. Er der meget fugtigt jord, skimmel, råd eller vandsure kartofler i lagervaren skal der virkelig være fokus på beluftningen af lageret når kartoflerne er indlagret, om det er løslager, kasselager eller kule.

Lægning af kartofler

Lægning af kartofler

Tjek af rodnet og knoldudviklingen

Tjek af rodnet og knoldudviklingen

Rådgivning i plantehøjde

Beskyttelse af sygdomme