Coloradobiller / Smelderlarver

SKADEDYR I KARTOFLER


Coloradobiller Leptinotarsa decemlineata

I det sydlige jylland er der et stigende problem med Coloradobiller. At det hovedsageligt er i det sydlige Danmark, at der er problemer skyldes, at billerne tidligere kom til Danmark ved indflyvning fra Tyskland og Polen. Fund af levende biller og æg i starten af maj, samt larver og pubber i slutningen af september, gør det klart, at Coloradobillen sagtens kan overvintre i de milde danske vintre. Det må derfor forventes at problemet stiger i de kommende år, hvor billen sikkert vil kunne findes længere og længere mod nord.
Tidligere var der anmeldepligt til Plantedirektoratet ved fund af Coloradobiller. Anmeldepligten begrænser sig nu til at omfatte autoriserede læggekartoffelavlere.

En bekæmpelse af Coloradobillerne foretages kun mod larverne. Coloraobillens larve kan forveksles med Mariehønens larve. En bekæmpelse af Coloradobillens larve, udføres kun, hvor der findes mange larver på hver plante. I Tyskland er skadetærsklen mindst 20 larver pr plante. I Danmark vil en bekæmpelse formentlig også foretages ved et lavere antal larver, men der er altså ingen grund til at gå i panik ved fund af enkelte biller eller larver. En kemisk bekæmpelse foretages med et Pyrethroid i fuld dosering.

Smelderlarver Agriotes spp
Problemer med smelderlarver er et relativt nyt problem i dansk planteproduktion. De senere år er der imidlertid set flere og flere angreb i de forskellige afgrøder. I korn og græsafgrøder medfører gnav af smelderlarver, at planterne dør med deraf manglende udbytte i de angrebne pletter. I kartofler er det ikke udbyttet, men derimod kvaliteten der forringes ved angreb af smelderlarver. Det er således kun et reelt problem ved produktion af spisekartofler, hvor gnav af smelderlarver medfører en større procentdel af affald, og ved kraftige angreb kassation af partiet.

Problemet med smelderlarver er størst de første tre år efter ompløjning af græs- og brakmarker. Smelderlarven har en forholdsvis lang livscyklus, hvor den lever som larve i jorden i tre til fire år inden den forpubbes og bliver til kornsmelder billen. Kornsmelderen lægger sine æg i brak- og græsmarker eller i marker med meget græsukrudt.

Det er vanskeligt at udføre en effektiv bekæmpelse af smelderlarven. Ved bejdsning af kartoflerne med produktet Prestige 370 FS fås dog en vis bekæmpelse, da nogle af smelderlarverne ofte vil spise af læggeknolden som det ses på billederne ovenfor. Prestige 370 FS trækker ikke med ud i døtreknoldene hvorfor de larver der gnaver på døtreknoldene ikke dør